Vorming

Het belangrijkste vak dat mensen elkaar onderwijzen, is wat het inhoudt om mens te zijn (Fernando Savater).

Humanisme berust op twee pijlers: zelfvorming en menslievendheid. Het motto van het Humanistisch Verbond Zelf denken en Samen leven verwijst hiernaar. Met humanistische vorming (Bildung) in het onderwijs willen wij elke nieuwe generatie jonge mensen de gelegenheid bieden dragende waarden voor zichzelf en de samenleving te onderzoeken en van binnenuit te herbeleven en bevestigen. Humanistische vorming is daarmee te typeren als tijdloze aandacht voor de menselijke factor in het onderwijs, eigentijds afgestemd op de omstandigheden waarin nieuwe generaties opgroeien.

Dragende waarden voor mens en samenleving als vrijheid, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en democratie zijn niet van nature volgroeid aanwezig in mensen, maar kunnen door (begeleide zelf)vorming uitgroeien tot een levenshouding, die bevorderlijk is voor een menswaardige samenleving.

Sociale levenskunst

Humanistische vorming staat in de ‘socratische traditie’. Kenmerkend hiervoor zijn de volgende op ervaringen gebaseerde aannames: mensen kunnen zichzelf leren kennen; mensen kunnen zichzelf leren veranderen en mensen kunnen bewust nieuwe denkwijzen en nieuwe wijzen van voelen en handelen ontwikkelen. Het georganiseerde humanisme voegt daar de overtuiging aan toe dat (zelf)vorming op grond van deze aannames kan leiden tot een bewuster en beter individueel leven en samen leven. Met andere woorden tot een eigen vorm van ’sociale levenskunst’.

De bevordering en vertaling van humanistische vorming naar opvoedings- en naar onderwijspraktijken op met name algemeen toegankelijke scholen (po, vo, mbo en hbo) is onze missie. Wij besteden bijzondere aandacht aan humanistische levensbeschouwelijke vorming, zoals dat in het vak HVO verzorgd wordt in het openbaar basisonderwijs, als alternatief voor godsdienstonderwijs. Die bijzondere aandacht geldt evenzeer het vak Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs. Dit vak met zijn gerichtheid op de persoonlijke levensbeschouwelijke ontwikkeling van leerlingen past bij de socratische en daarmee humanistische traditie.

Brede vorming

Humanistische vorming beperkt zich niet tot kinderen en jongeren, ook niet wat de begeleide zelfvorming betreft. In elke levensfase komen mensen voor nieuwe uitdagingen te staan, die tot herbezinning en verandering aanleiding geven. Wij zijn in staat om op flexibele wijze in te spelen op de groeiende belangstelling voor brede (zelf)vorming, zowel binnen als buiten onderwijspraktijken. Wij ontwerpen programma’s of starten (samenwerkings)initiatieven, als inspiratie en leidraad voor humanistische zelfvorming voor mensen in alle levensfasen.

Deze pagina delen