Visie en missie

 Visie

Het leven is kostbaar, want onherhaalbaar. Het is een kwetsbaar goed. Humanisme kan voor leven en samenleven een krachtig ideaal zijn van mens-zijn en medemenselijkheid.

Het humanisme is de levensbeschouwing van waaruit Centrum Humanistische Vorming haar waarden en werkzaamheden vormgeeft. In deze levensbeschouwing staan de mens en de mogelijkheden die de mens heeft, centraal. Deze mens heeft een vrije wil en kan zelf keuzes maken. Als de mens geboren wordt, is zij nog onvoltooid en kan zij zich nog ontwikkelen en ontplooien. Onderwijs en opvoeding zijn daarom heel belangrijk.

De visie van Centrum HVO op onderwijs en opvoeding is gebaseerd op de theorie van Bildung. Het belangrijkste doel van Bildung voor een mens is om zich vrij te kunnen ontwikkelen tot een authentiek individu. Onderwijs moet zowel breed als diepgaand zijn en vrijheid bieden om ieders persoonlijke ontwikkelproces de ruimte te geven. Volgens dit ideaal kan onderwijs eigenlijk niet in criteria en competenties beschreven worden en mag het geen enkel ander doel dienen dan deze persoonlijke ontwikkeling. De belangrijke waarde die hierachter zit, is autonomie: je eigen leerproces aangaan in de richting van wie jij bent. Dit kan echter niet zonder anderen en zonder de wereld. Voor Bildung is daarom ook verbondenheid essentieel. De wereld bestaat uit mensen en wordt daarom door mensen bepaald. Aan de andere kant bepaalt de wereld ook weer de mensen, en zo ontstaat een vruchtbare wisselwerking die gebaseerd is op openheid en die niet uitdraait op persoonlijk gewin of misbruik. Dit impliceert ook respectvol omgaan met elkaar en met de natuur. Bij de theorie van Bildung hoort ook de overtuiging dat, zodra iedereen zichzelf vrij kan ontwikkelen en dus ook zelf nadenkt, mensen niet alleen de verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf maar ook voor de anderen om hen heen en voor zijn omgeving. Hiermee wordt aan het ideaal van mens-zijn en medemenselijkheid bijgedragen.

Missie

Wij willen jongeren zodanig doen begeleiden, dat zij zichzelf kunnen vormen in het perspectief van een persoonlijk ervaren zinvol leven in een menswaardige en duurzame samenleving.

Centrum HVO werkt aan het realiseren van de missie, met name door Stichting HVO Primair en zoveel mogelijk andere onderwijsinstellingen zodanig toe te rusten, dat zij brede begeleide zelfvorming waarden- en doelgericht in praktijk kunnen brengen. Deze missie, die in het bedrijfsplan 2014-2018 nader toegelicht is, wordt met ‘hoofd, hart en handen’ nagestreefd.

U kunt het bedrijfsplan downloaden via de volgende link: Bedrijfsplan Centrum Humanistische Vorming 2014-2018 (pdf-4581 kB)

Deze pagina delen