Competenties

De 7 competenties voor vakdocenten HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs) of GVO (Godsdienstig Vormingsonderwijs) zijn:

1. Pedagogische competentie

De leraar draagt zorg voor een voor leerlingen veilige leeromgeving die uitnodigt tot persoonlijke groei. De leraar begeleidt vanuit de eigen levensbeschouwing de leerlingen in hun levensbeschouwelijke ontwikkeling.

2. Vakinhoudelijke en didactische competentie

De leraar draagt er zorg voor dat, in verbondenheid met de eigen zendende organisatie, een uitdagende leeromgeving gerealiseerd wordt voor leerlingen. In deze omgeving kunnen leerlingen ervaringen opdoen met religieuze of levensbeschouwelijke oriëntatie. De leraar heeft kennis van doel en inhouden van het GVO of HVO en is zich hierbij bewust van de mogelijke bijdrage aan de vormgeving van de identiteit van de school.

3. Interpersoonlijke competentie

De leraar zorgt ervoor dat een uitnodigend leef- en werkklimaat gerealiseerd wordt dat gekenmerkt wordt door een goede omgang en samenwerking met de leerlingen. De leraar is zich ervan bewust dat communicatie waarde(n)geladen is.

4. Organisatorische competentie

De leraar zorgt voor een leef- en werkklimaat dat voor leerlingen voldoende overzichtelijk, ordelijk en (leer)taakgericht is.

5. Competentie in het samenwerken met collega’s

De leraar levert een bijdrage aan de kwaliteit van de werkverhoudingen en aan het realiseren en het ontwikkelen van het levensbeschouwelijk, pedagogisch en onderwijskundig klimaat van de openbare basisschool.

6. Competentie in het samenwerken met omgeving

De leraar levert een bijdrage aan het realiseren van een samenwerkingsrelatie met instellingen die (kunnen) bijdragen aan de verdieping van de inhoud van de lessen.De leraar levert een bijdrage aan een goede relatie met de ouders van de leerlingen. De leraar is verbonden met de eigen zendende organisatie die mogelijk eigen nadere aanvullende bepalingen heeft voor de aanstelling als leraar GVO of HVO en voor de aard van het contact met de zendende organisatie.

7. Competentie in reflectie en professionele ontwikkeling

De leraar onderzoekt en ontwikkelt de eigen opvattingen en bekwaamheden t.a.v. zijn/haar beroep en doet gedurende zijn/haar beroepsuitoefening aan professionalisering.

 

Deze pagina delen