Inhoud vakgebieden

In de bachelor HL komen de verschillende vakgebieden in alle jaren terug. Per studiejaar wordt verdere verdieping en verbreding binnen de vakgebieden aangeboden. We spreken dan ook van een concentrisch opgebouwde opleiding.

Humanistiek en levensbeschouwing

Bij Humanistiek en levensbeschouwing wordt humanisme als levensbeschouwelijke stroming onderzocht. Uitgangspunt bij de lessen is het ervaringsleren. Dat houdt in dat de eigen (levensbeschouwelijke) ervaringen van de studenten als vertrekpunt worden genomen. Door het bestuderen van literatuur en door het uitvoeren van opdrachten worden kennis en inzicht verdiept. Door met medestudenten in dialoog te gaan over levensbeschouwelijke en maatschappelijke thema’s wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een eigen (humanistische) levensvisie gericht op de student als persoon en als leraar. Daarnaast worden andere belangrijke levensbeschouwelijke stromingen onderzocht en gerelateerd aan humanisme.

Pedagogiek en psychologie

Bij Pedagogiek en psychologie worden verschillende pedagogische visies in relatie gebracht met humanistische uitgangspunten. Uitgangspunt bij de lessen is het ervaringsleren. Dat houdt in dat de eigen (pedagogische) ervaringen van de studenten als vertrekpunt worden genomen. Ook worden aspecten van de leer- en ontwikkelingspsychologie nader beschouwd. Belangrijk onderdeel van dit vakgebied zijn de centrale doelstelling van het HVO en de vormingsgebieden. De vormingsgebieden zijn: de morele ontwikkeling, de sociale ontwikkeling en de ontwikkeling van de geestelijke gezondheid.

Didactiek

Bij Didactiek wordt het onderwijsvormingsproces in kaart gebracht. Aan de hand van het model HOKE (Herkennen, Onderzoeken, Kiezen en Evalueren) wordt geleerd thema’s en lessen te ontwerpen. Ook wordt veel aandacht besteed aan groepsdynamica met als onderdelen leerkrachtgedrag en leerlinggedrag. Diverse didactische werkvormen die geschikt zijn voor vormingslessen worden veelal door het zelf oefenen aangeleerd. Ruime aandacht wordt besteed aan de didactische hoofd- en deelvaardigheden, waarover een HVO-docent dient te beschikken.

Praktische vorming

In dit vakgebied wordt de verbinding gelegd van de theorie naar de praktijk, onder meer door het lopen van stages op scholen. Verder wordt aandacht besteed aan de plaats van HVO en Levensbeschouwing in de school, het Nederlandse onderwijsbestel, de organisatie van het werkveld en het geven van voorlichting. Vanuit de vakgebieden worden gedeeltes van het beroepsprofiel van vakdocent HVO belicht. Tevens is er ruimte voor het voorbereiden van de verschillende stageonderdelen en het uitwisselen van stage-ervaringen. Ook komt intervisie en het belang hiervan voor verdere professionalisering van de HVO-docent aan de orde.

Onderzoeksvaardigheden

Binnen het vakgebied Onderzoeksvaardigheden wordt aandacht besteed aan studievaardigheden en onderzoeksvaardigheden en aan het ontwikkelen van een onderzoekende houding. Gedurende de opleiding wordt toegewerkt naar het zelfstandig opzetten, uitvoeren en presenteren van een praktijkonderzoek in het vijfde jaar.

Deze pagina delen