Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aanduiding partijen

In deze voorwaarden wordt de andere partij aangeduid als ‘de wederpartij’,
Centrum Humanistische Vorming als ‘Centrum HVO’.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

Alle offertes zijn geldig voor wat betreft de aanvaardingstermijn. Indien een aanbod wordt aanvaard, heeft Centrum HVO het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van Centrum HVO-medewerkers binden Centrum HVO slechts indien zij door Centrum HVO zijn bevestigd.
Door Centrum HVO aan de wederpartij voor, bij of na de offerte dan wel opdrachtbevestiging ter kennis gebrachte gegevens, al dan niet opgenomen in brochures, nieuwsbrieven, advertenties, op de website en in social media, hebben het karakter van een benaderbare aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.
Alle rechten van door of via Centrum HVO tot stand gekomen aanbiedingen, beschrijvingen en dergelijke, berusten bij Centrum HVO, tenzij anders vermeld.
Door Centrum HVO verstrekte aanbiedingen, door of via Centrum HVO tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden, blijven onvervreemdbaar eigendom van Centrum HVO en mogen niet, in welke vorm dan ook, aan derden ter inzage worden verstrekt of ter beschikking worden gesteld, dan wel op andere wijze gebruikt zonder schriftelijke toestemming van Centrum HVO.
Bescheiden als bedoeld in lid 3 van dit artikel moeten op eerste verzoek van Centrum HVO compleet en onbeschadigd worden teruggegeven: indien geen overeenkomst tussen Centrum HVO en de wederpartij tot stand komt, moeten zij terstond aan Centrum HVO worden teruggegeven.

Artikel 3. Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Centrum HVO gedane offertes, op alle reacties van de wederpartij en op alle door Centrum HVO met de wederpartij gesloten overeenkomsten, betreffende advisering, trainingen/scholing, informatieverstrekking, onderzoek, projectmanagement en ontwikkeling, één en ander in de allerruimste zin des woords, hierna te noemen: ‘activiteit(en)’. Afwijkende bevindingen binden Centrum HVO slechts na akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.
Vertegenwoordigers van Centrum HVO mogen niet van deze voorwaarden afwijkende bedingen overeenkomen dan krachtens uitdrukkelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.
Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Centrum HVO niet aanvaard, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk – uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 4. Prijs en betaling

De door Centrum HVO berekende prijs is voor de betreffende activiteit. Als blijkt dat Centrum HVO alsnog omzetbelasting verschuldigd is, is Centrum HVO gerechtigd deze omzetbelasting aan de wederpartij in rekening te brengen.
Betaling door de wederpartij dient binnen een maand na factuurdatum te geschieden op de bankrekening van Centrum HVO.
Behoudens het bepaalde in artikel 6 laat nalatigheid van de wederpartij ter zake van het gebruikmaken van de activiteiten van Centrum HVO zijn betalingsverplichting onverlet.

Artikel 5. Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

Indien Centrum HVO door omstandigheden, opgekomen buiten de schuld en risicosfeer van Centrum HVO, na het sluiten van de overeenkomst tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Centrum HVO bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
De wederpartij is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien van hem in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van (de oorzaak van) de verhindering afwacht.
Indien Centrum HVO door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 6. Annulering door de wederpartij

Na annulering door de wederpartij, nadat tussen de partijen de overeenkomst tot stand is gekomen, zullen door Centrum HVO aan de wederpartij kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen:
– bij annulering tien dagen of meer voor aanvangsdatum van de betreffende activiteit: 50% van de aan Centrum HVO verschuldigde prijs;
– bij annulering binnen tien dagen voor aanvangsdatum van de betreffende activiteit: 100% van de aan Centrum HVO verschuldigde prijs.

Artikel 7. Studiemateriaal

Studiemateriaal (artikelen, boeken, procesbeschrijvingen, draaiboeken, software, onderzoeksinstrumenten en dergelijke), uitgereikt aan de wederpartij, is niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
Alle rechten van, door of via Centrum HVO tot stand gekomen en/of uitgereikt studiemateriaal berusten bij Centrum HVO en/of de auteur. Door Centrum HVO verstrekt studiemateriaal mag niet, in welke vorm ook, zonder voorafgaande toestemming van Centrum HVO, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden.
Het is de wederpartij verboden wijzigingen of aanpassingen van welke aard ook aan te (doen of laten) brengen in het studiemateriaal, dat in het kader van de cursus aan de wederpartij ter beschikking is gesteld.
Centrum HVO behoudt zich het recht voor activiteitenprogramma’s, studie- en lesmateriaal zonder voorafgaande aankondiging te actualiseren.

Artikel 8. Reclames

Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Centrum HVO verzorgde cursussen of op facturen van Centrum HVO, moeten bij Centrum HVO worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om Centrum HVO in staat te stellende gegrondheid van de oorzaak van de klachten na te trekken. Wederpartijen die niet tevreden zijn over de verrichte werkzaamheden van Centrum HVO kunnen dit schriftelijk of telefonisch melden via telefoonnummer 030 2856856 of e-mailadres hvo@hvo.nl. De ontvangst van de klacht wordt binnen drie werkdagen schriftelijk bevestigd. De wederpartij ontvangt binnen twee weken na ontvangst van de klacht bericht met betrekking tot de wijze waarop de klacht zal worden afgehandeld.

Artikel 9. Colportagewet

Transacties die via internet tot stand komen (bestellingen of inschrijvingen) kunnen binnen 7 dagen ongedaan gemaakt worden via telefoonnummer 030 2856856 of e-mailadres hvo@hvo.nl

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld, is Centrum HVO niet aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd of uit welke hoofde ook ontstaan, tenzij en voor zover de aansprakelijkheid van Centrum HVO ter zake is verzekerd.
In alle gevallen waarin Centrum HVO een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt, kunnen haar eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers persoonlijk bedongen.

Artikel 11. Geschillen

Op alle door Centrum HVO gesloten overeenkomsten en eventueel nadere, ten uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij anders overeengekomen.
Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen, behoudens die ten aanzien waarvan de kantonrechter absoluut bevoegd is, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht – onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen -, tenzij de wederpartij binnen één maand nadat Centrum HVO zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, kiest voor beslechting door een andere, volgens de wet bevoegde, rechter.
In het geval van een discussie over deze algemene voorwaarden is de Nederlandstalige versie bepalend.

U kunt deze algemene voorwaarden downloaden als pdf-bestand door op onderstaande link te klikken:
Algemene voorwaarden Centrum voor Humanistische Vorming (pdf-226kB)

 

Deze pagina delen